Warunki Używania

Warunki Używania

Warunki używania strony internetowej www.stovax.com zostały określone poniżej oraz w powołanej dokumentacji.

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony należy zapoznać się z poniższymi warunkami. Korzystanie ze strony oznacza akceptację warunków i zgodę na ich przestrzeganie. Brak zgody na warunki oznacza brak zezwolenia na korzystanie ze strony.

O FIRMIE

Strona internetowa www.stovax.com stanowi własność i jest obsługiwana przez Stovax Limited (zwana dalej Firmą). Firma jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 07127090 z siedzibą w Falcon Road Sowton Industrial Estate Exeter, Devon EX2 7LF. Adres handlowy i adres kontaktowy firmy to Falcon Road Sowton Industrial Estate Exeter, Devon EX2 7LF. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOSTĘP DO STRONY

Dostęp do Strony jest udzielany na zasadzie tymczasowej z zastrzeżeniem możliwości wycofania lub zmiany usług świadczonych na stronie bez powiadomienia (patrz poniżej).

Firma Stovax nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Strony w dowolnym czasie lub okresie.

Dostęp do określonych sekcji Strony może być okresowo ograniczony do zarejestrowanych użytkowników.

Jeżeli użytkownik otrzymał kod identyfikacyjny, hasło lub inne dane związane z procedurami bezpieczeństwa, powinien traktować je jako poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim. W razie nieprzestrzegania niniejszych warunków, Firma ma prawo do anulowania kodu identyfikacyjnego i hasła wybranego przez użytkownika lub przypisanego przez system.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich środków umożliwiających uzyskanie dostępu do Strony oraz jest odpowiedzialny za zapoznanie i przestrzeganie niniejszych warunków przez wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Strony przez łącze internetowe użytkownika.

OGRANICZENIA

Stronę można wykorzystywać wyłącznie do celów zgodnych z prawem i nie może być ona wykorzystywana:

w sposób naruszający obowiązujące przepisy;
w sposób nielegalny lub w celu oszustwa, lub jeżeli działanie nielegalne lub oszustwo stanowią zamiar lub rezultat działania;
w celu szkodzenia lub jako próba szkodzenia osobom niepełnoletnim;
do wysyłki oraz zlecania wysyłki niezamówionych materiałów reklamowych oraz promocyjnych lub innej formy reklamy (spam);
do świadomego rozprzestrzeniania materiałów zawierających wirusy, trojany, robaki, bomby czasowe, keyloggery, spyware, adware i inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu niekorzystnego oddziaływania na oprogramowanie komputera, sieci informatycznych lub sprzętu.
Użytkownik nie może:

odtwarzać, kopiować, powielać lub odsprzedawać dowolnej części Strony, jeżeli powoduje to naruszenie niniejszych warunków;
uzyskiwać dostępu bez autoryzacji, ingerować, uszkadzać lub zakłócać działanie:
dowolnej części Strony;
wyposażenia lub sieci służących do przechowywania Strony;
oprogramowania służącego do obsługi Strony;
wyposażenia, sieci lub oprogramowania, będącego własnością lub użytkowanego przez osoby trzecie.

ZAWIESZENIE I ANULOWANIE WARUNKÓW

Firma określi według własnego uznania, czy korzystanie ze Strony narusza w jakikolwiek warunki jej używania. W przypadku naruszenia warunków zostaną podjęte odpowiednie działania.

Naruszenie warunków może spowodować podjęcie wszystkich lub części działań:

natychmiastowe, tymczasowe lub stałe cofnięcie prawa do korzystania ze Strony;
postępowanie prawne, wraz z żądaniem pokrycia strat i poniesionych kosztów na zasadzie odszkodowania (między innymi koszty prawne i administracyjne) wynikających z naruszenia warunków używania Strony;
ujawnienia danych Użytkownika odpowiednim władzom w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
W pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, firma Stovax nie ponosi odpowiedzialności za działania stanowiące odpowiedź na naruszenie warunków używania Strony. W zależności od sytuacji, nie jest wykluczone podjęcie innych działań.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Firma Stovax jest właścicielem lub posiadaczem licencji wszystkich praw własności intelektualnej związanych ze Stroną i materiałami na niej opublikowanymi. Materiały te chronione są prawem autorskim i międzynarodowymi porozumieniami. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Użytkownik może drukować kopie, pobierać ulotki informacyjne, specyfikacje i fragmenty dowolnych stron wyłącznie do użytku prywatnego. Rozprowadzanie pobranych ulotek informacyjnych i danych technicznych w postaci elektronicznej za wyjątkiem archiwizacji lub kopii zapasowych na własnym komputerze jest zabronione.

Modyfikowanie wersji drukowanych i elektronicznych wydrukowanych lub pobranych materiałów oraz wykorzystanie ilustracji, zdjęć, plików wideo i audio oraz graficznych bez towarzyszących im opisów jest zabronione.

Usuwanie lub zmiana informacji o patentach, prawach autorskich, znakach towarowych, nazwach firmowych i innych prawach własności intelektualnej oraz przemysłowej na stronie lub materiałach uzyskanych na stronie jest zabronione.

Użytkownik uznaje status Firmy (lub innego określonego współpracownika) jako autora materiałów zawartych na stronie.

Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie do celów komercyjnych bez zgody firmy Stovax lub podmiotu udzielającego licencji jest zabronione.

W przypadku wydrukowania, kopiowania lub pobierania dowolnej części strony z naruszeniem warunków używania Strony, prawo do korzystania ze Strony ulega natychmiastowemu unieważnieniu oraz wymagany jest zwrot lub zniszczenie wszystkich posiadanych kopii.

Jeżeli materiały zawarte na stronie naruszają w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej osób trzecich, prosimy o kontakt przez adres [email protected] Wiadomość powinna zawierać między innymi: (1) opis praw własności intelektualnej, które rzekomo podlegają naruszeniu; (2) opis rzekomego naruszenia; (3) opis lokalizacji materiałów rzekomo naruszających prawa własności; (4) dane kontaktowe.

INFORMACJE UMIESZCZANE PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW

Komentarze, opisy i materiały umieszczane przez innych użytkowników na Stronie nie mogą być traktowane jako zalecania Firmy i należy do nich podchodzić z rezerwą. W pełnym zakresie obowiązującego prawa, Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z wykorzystania tego typu materiałów przez użytkowników Strony lub osoby poinformowane o ich treści.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody i koszty poniesione w przypadku roszczeń osób trzecich wynikających z wykorzystania dowolnej części materiałów umieszczonych przez innych użytkowników (nie dotyczy przypadków naruszenia prawa nie spowodowanych przez użytkownika lub wkład innych użytkowników). Czynność publikowania jakichkolwiek materiałów na Stronie przez użytkownika jest przypisana użytkownikowi.

Firma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń użytkowników oraz osób działających w imieniu lub w porozumieniu z użytkownikiem odnośnie odpowiedzialności wynikającej z powodu czynności podjętych przez Firmę, jej przedstawicieli lub pracowników przy implementacji niniejszych warunków w odniesieniu do wykorzystania przez użytkownika lub wkładu użytkownika w treść Strony.

PRZYPOMNIENIE O TERMINIE PRZEGLĄDU

Wybór opcji przypomnienia o terminie przeglądu przy rejestracji produktu

NIE ZWALNIA UŻYTKOWNIKA Z OBOWIĄZKU REGULARNYCH PRZEGLĄDÓW URZĄDZENIA PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA. UŻYTKOWNIK DECYDUJE O WYSŁANIU PRZYPOMNIENIA O TERMINIE PRZEGLĄDU.
Przypomnienie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji.
Ponieważ jest to usługa bezpłatna, firma Stovax zastrzega możliwość niewysłania powiadomienia. W przypadku zakończenia realizacji usługi wysyłamy zawiadomienie o tym fakcie drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji.
NASZA STRONA STALE SIĘ ZMIENIA

Nasza strona podlega ciągłym aktualizacjom i jej treść może w dowolnej chwili ulec zmianie. W razie potrzeby dostęp do strony może być ograniczony lub strona może być całkowicie niedostępna. Materiały dostępne na stronie mogą być nieaktualne, a Firma nie ma obowiązku aktualizacji materiałów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Materiały zawarte na Stronie są udostępniane bez jakichkolwiek gwarancji, co do ich ścisłości. W pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, niniejszym wyłącza się:

wszelkie warunki, gwarancje i inne warunki domniemane ustawowo, prawnie lub na zasadzie słuszności.
wszelką odpowiedzialność (wynikającą w dowolny sposób, obejmującą odpowiedzialność za poniesione szkody (wraz z zaniedbaniem), niedotrzymania umowy i inne), nawet jeżeli mogły być one przewidziane, poniesione przez osoby lub podmioty prawne, bezpośrednio lub pośrednio w związku ze Stroną lub jej użyciem, niemożliwością użycia lub wynikającą z użycia Strony, dowolnej strony, do której zamieszczono odnośnik i wszelkich materiałów zawartych na Stronie za:
utraty zysków lub dochodów;
utraty działalności;
utraty możliwości;
utraty korzyści lub umów;
utraty potencjalnych oszczędności;
utraty danych;
utraty lub naruszenia reputacji; lub
straconego czasu pracowników;
w każdym przypadku, bezpośredniej, pośredniej, szczególnej lub wynikowej straty lub szkody; lub

innych szkód lub strat pośrednich, wynikowych i/lub szczególnych.

Nie ogranicza to odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia wynikające z zaniedbania lub odpowiedzialności za oszustwa lub świadome wprowadzenie w błąd lub innej odpowiedzialności, która nie może być wykluczona lub ograniczona zgodnie z obowiązującym prawem.

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I ODWIEDZINACH STRONY

Informacje o użytkowniku podlegają przetwarzaniu zgodnie z polityką prywatności Firmy. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na przetwarzanie danych i gwarancję, że podane przez Użytkownika dane są prawdziwe.

W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszymi warunkami, a warunkami polityki prywatności, obowiązują postanowienia niniejszych warunków.

WIRUSY, HACKING I INNE PRZESTĘPSTWA

Strona nie może być wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem, przez wprowadzanie (lub transmisję, przesyłanie lub wczytywanie materiałów, które zawierają) wirusów, trojanów, robaków, bomb czasowych, keyloggerów, spyware, adware, bomb logicznych i innych materiałów, programów lub podobnego kodu komputerowego, który ma charakter złośliwy, szkodliwy lub został zaprojektowany w celu niekorzystnego oddziaływania na oprogramowanie komputera, sieci informatyczne lub sprzęt. Podejmowanie prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do Strony, serwera na którym Strona jest przechowywana lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych połączonej ze Stroną jest zabronione. Atakowanie Strony za pomocą ataku typu odmowa usługi lub rozproszonego ataku typu odmowa usługi jest zabronione.

Naruszenie tych zasad jest równoznaczne z popełnieniem przestępstwa zgodnie z ustawą Computer Misuse Act z 1990. Naruszenie zostanie zgłoszone, a tożsamość użytkownika zostanie ujawniona właściwym władzom. W przypadku naruszenia, wszelkie prawa dotyczące korzystania ze strony ustają w trybie natychmiastowym.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane rozproszonymi atakami typu odmowa usługi, wirusy lub inne szkodliwe materiały, które mogą zainfekować komputer, programy komputerowe, dane lub inne materiały prawnie zastrzeżone ze względu na użycie Strony lub ze względu na pobieranie dowolnych materiałów zawartych na Stronie lub dowolnej innej stronie, do której umieszczono odnośnik.

UMIESZCZANIE LINKÓW DO STRONY

Umieszczanie linków do Strony bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

Umieszczanie treści zawartych na Stronach na innych stronach internetowych bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

Firma zastrzega sobie prawo do wycofania pozwolenia na umieszczanie linków i treści zawartych na Stronie bez powiadomienia.

Jeżeli wymagane jest wykorzystanie materiałów zawartych na naszej stronie w zakresie innym niż określony powyżej, należy wysłać zapytanie na adres [email protected]

LINKI NA STRONIE

Jeżeli nasza strona zawiera linki do innych stron i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, linki te są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych. Firma nie ma kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz straty i szkody wynikające z ich użycia.

KWESTIE PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Wszelkie roszczenia wynikające lub związane z wizytą na Stronie są objęte niewyłączną jurysdykcją sądów Wielkiej Brytanii, aczkolwiek Firma ma prawo wszczęcia postępowania w kwestiach naruszenia warunków używania Strony w kraju pobytu lub innym kraju właściwym dla Użytkownika.

Warunki używania i wszelkie spory oraz roszczenia wynikające lub związane ze sprawą lub założeniem sprawy (obejmujące spory oraz roszczenia inne niż umowne) powinny być regulowane przez oraz interpretowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii i Walii.

ZNAKI TOWAROWE

Stovax, Gazco, Yeoman, Redfyre, Don, Kensal, Kensalflame, Veriflame, E-Box, E-Studio oraz Carbon Neutral Energy są znakami towarowymi Stovax Limited oraz Gazco Limited. Użycie tych znaków towarowych wymaga wyraźnej pisemnej zgody ich właściciela.

ZMIANY

Warunki mogą w dowolnej chwili ulec zmianie poprzez wprowadzenie modyfikacji na tej stronie. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzenie treści strony i zwrócenie uwagi na wszelkie zmiany, które są dla niego wiążące. Część postanowień zawartych w warunkach używania może być zastąpiona postanowieniami lub uwagami opublikowanymi w innymi miejscu na Stronie.

UWAGI

Uwagi dotyczące materiałów publikowanych na Stronie można zgłaszać pod adresem [email protected]

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie.